واحد اجرایی سقف کاذب :

آداک سازان نواندیش اقدام به آموزش آکادمیک نیروهای اجرایی خود نموده و در اجرای با کیفیت این سیستم تا حد زیادی موفق

عمل نموده است .

خدمات قابل اجرا سقف سازان نو اندیش :

 

۱- اجرای سقف کاذب کناف ( یک پارچه )

بصورت ساده

بصورت دکوراتیو

 

۲- اجرای دیوار ( درای وال )

بصورت دیوار پوششی

بصورت دیوار جداکننده تیپ های مورد نیاز

 

۳- اجرای سقف کاذب شبکه ( کلیک،۶۰* ۶۰)

 

۴- سقف کاذب ترکیبی

بصورت شبکه و یک پارچه

بصورت یکپارچه و مصالح دیگر

سقف کاذب کناف و درای وال

سقف کاذب کناف و درای وال