نمایی از زیر سازی اجرا شده در بازار کویتی های استانبول 2